ABAKWA-BOXER SUPER STORES NEZINHLELO ZOKWAKHA IKUSASA LENTSHA

 

 

KHASI ELIKHOKHELWE ABAKWA BOXER SUPER STORES NEZINHLELO ZOKWAKHA IKUSASA LENTSHA ABAKWA BOXER SUPER STORES kuleli banezinhlelo zokwakha ikusasa lentsha ezoba ngabaholi bakusasa ngohlelo lwabo abalwenza minyaka yonke olubizwa nge Boxer Youth Leadership Programme lapho kusuke kubuthene intsha ehlungwa kulolonke leli nasezweni laseSwazini izohlonyiswa ngolwazi. Yiyona ndlela lena abanikazi balezitolokazi ababonga ngayo emphakathini obaxhasa nsukuzonke ngokuthenga ezitolo zabo ezithe chithi saka kuleli. Inhlosongqangi yaloluhlelo ukwakha abaholi bakusasa abahlelekile nabanolwazi oluphelele. Loluhlelo seluhlomulise intsha eningi ngolwazi kusukela ngonyaka ka 2002 kuye kuhlungwe kubafundi abaseminyakeni esuka ku 16 kuya 18. Banikwa ithuba lokuba babhale indatshana mayelana nomculi noma abaculi ababathandayo basho ukuthi yini abayithandayo ngabo sibonelo sini esihle abasifundayo kuye noma kubo. Banqunyelwa ukuba babhale amagama angevile kwangama 500 bese behambisa ezitolo zakwa Boxer. Abakwa Boxer balanda izinqwabanqwaba zezincwadi ezisuke zingenele amajaji akhaliphile akhona azifunde zonke ngokukhulu ukucophelela bese ememezela abawinile. Baye balandwe ngezindleko zakwabaka Boxer,balaliswe endaweni ephephile nenhle,badle kamnandi,bakhempe,bafundiswe izindlela ezinhle zokuziphilisa.Loluhlelo lubenza bafunde okusha abasuke bengakwazi empilweni akukhathalekile ukuthi baqhamuka emindenini enjani. ULawrence Lwanga waseQueenstown e Eastern Cape akawuvali umlomo ngendlela azuze ngayo ukuhambela loluhlelo lwakwa Boxer uyibeka indaba athi:”Ukuhambela kwami lekhempu ngavuleka amehlo ngazi izinto eziningi ebengingazazi.Ngizibone kufezeka iphupho lamir Lensizwa eziqhenyayo nge BYLP kumanjenje yenza izifundo zomthetho e Nelson Mandela Metropolitan University ePort Elizabeth. Isikhulu sezokuxhumana kwa Boxer uPrenella Govender uthi:”Kumele ukuba intsha iwaveze amakhono ayo iwasebenzise phezu kwezinselelo esuke ibhekene nazo empilweni,ekugcineni izophumelela.” Abakwa Boxer bazibophezele ukushintsha izimpilo zentsha yalelizwe,ngaphandle kokubheka ukuthi ikusiphi isimo sempilo.Baningi abafundi abasezingeni eliphezulu ngempilo namuhla ngosizo lwezitolo zakwa Boxer. ULawrence Lwanga wase Queenstown e Eas tern Cape use fana nedlozi lohlelo lokukhempa kwentsha esuke izoqeqeshelwa ubuholi eThekwini olubizwa nge Boxer Youth Leadership Programme. Ubuye akhuthaze intsha ngaloluhlelo olwamenzela izinto ezinkulu kwezemfundo. Bafunda lukhulu abafundi abasuke behambele uhlelo lokwakha abaholi bakusasa lakwa Boxer olubizwa nge Boxer Youth Leadership Programme. Bafundiswa nokongiwa kwemyelo nokugcinwa kobhejane abafundi abasuke behambele uqeqesho lwezobuholi oluhlelwa ngabakwa Boxer minyaka yonke. lphethwa ngegiya eliphezulu njalo nje ikhempu yen tsha yabakwa Boxer eyenziwa minyaka yonke ukuxukuza imiqondo nokushintsha izimpilo zayo. “Banentshisekelo, umfutho, ukufundisana nokucobelelana ngolwazi kwi camp ye BYLP” Bahamba behlomule okuningi abafundi ohlelweni lakwa Boxer lokuhlomisa intsha kwezobuholi. Ngeminye yemiclialo efundisa ukuzethemba nesibindi eyenziwa ehlane.